Arts Phổ Biến

Advertisement by Google

Arts Phổ Biến

Arts Today

Duyệt qua sự lựa chọn của các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng nhất của Jeshield.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Advertisement by Google

Arts Lớn Nhất

More Arts

Xem Artworks Jeshield được yêu thích nhất của người dân từ khắp nơi trên thế giới.

Advertisement by Google
About Matthias Zegveld

Read Article

Read an in-depth Article about Matthias Zegveld and his Presidential Vision for the United States of America.

President Matthias Zegveld Entering the White House - Digital Art by Matthias Zegveld

About Matthias Zegveld and His Presidential Vision

21 April 2014

#1,354

123,453 Views

1,357

The tall and ambitious 29-year-old Dutchman has created 1,487 Digital Arts, with over 35,252,401 views. He speaks several languages, and is still learning every day.

Tầm nhìn của ông cho chức tổng thống của Hoa Kỳ là để làm sống lại giấc mơ Mỹ bằng cách xây dựng lại cơ sở hạ tầng và các mối quan hệ ngoại.